27/10/2020 - 19:00
02/10/2020 - 17:00 to 04/10/2020 - 18:30
city game leuven kuleuven orientation days UCLL
19/09/2020 - 20:30 to 23:30
CITY GAME - ORIENTATION DAYS
18/09/2020 - 19:00 to 22:00
18/09/2020 - 19:00 to 22:00
Heverlee Hike
17/09/2020 - 20:30
15/09/2020 - 14:00
alternative Leuven city tour kuleuven orientation days UCLL
14/09/2020 - 19:00 to 22:00
ORIENTATION DAYS - LEUVEN ALTERNATIVE CITY TOUR

Pages